ശ്രദ്ധിക്കുക: കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളില്‍ ലഭിച്ച 80,000 ത്തോളം പ്രവാസി ഐ ഡി കാര്‍ഡ് അപേക്ഷകളുടെ ഡേറ്റാ എന്‍ട്രി സമയബന്ധിതമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കാനായി 'കുടുംബശ്രീ' യെ ഏല്‍പ്പിച്ചു. ഡേറ്റ എന്‍ട്രി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ 18746 കാര്‍ഡുകള്‍ അച്ചടിക്കാന്‍ നല്‍കി അച്ചടി പൂര്‍ത്തിയായ 11572 കാര്‍ഡുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യാന്‍ അതാത് സെല്ലുകളില്‍ അയക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.. ചില സംഘടനകള്‍ പ്രവാസികളെ നോര്‍ക്ക രജിസ്ട്രേഷന്‍ എന്ന പേരില്‍ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നോര്‍ക്ക റൂട്ട്സില്‍ ഐഡി കാര്‍ഡിനപേക്ഷിക്കുന്നതിനു ആവശ്യമായ ഫീസും മറ്റു വിവരങ്ങളും നോര്‍ക്ക റൂട്ട്സിന്‍റെ ഔദ്ദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റില്‍ (http://www.norkaroots.net/id_card.aspx) നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. നോര്‍ക്ക റൂട്ട്സില്‍ ഫീസ് ബാധകമാകുന്ന അപേക്ഷകള്‍ക്ക് വ്യക്തമായ നോര്‍ക്ക റൂട്ട്സിന്‍റെ രസീത് നല്‍കുന്നുണ്ട്.
NORKA ROOTS HAS BEEN EMPANELLED BY THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS FOR SUBMITTING THE DOCUMENTS FOR ATTESTATION TO PASSPORT OFFICE, THIRUVANANTHAPURAM. CERTIFICATE AUTHENTICATION CENTRES AT THIRUVANANTHAPURAM, ERNAKULAM AND KOZHIKODE WILL RECEIVE THE APPLICATION FOR ATTESTATION TO PASSPORT OFFICE, THIRUVANANTHAPURAM................ "This is to notify all concerned that services of Mr B Vivek, Kiwi towers, Statue, Trivandrum, as Recruitment Consultant of NORKA ROOTS have been terminated with effect from 21.10.2016 due to his activities which are prejudicial to the interests of NORKA ROOTS. Any party associating with him as an erstwhile representative of NORKA ROOTS would be doing so only on his/her own risk and NORKA ROOTS will not have anything to do with it."
   
   
 
Norka Roots has decided to build a reliable data bank of
Kelralites returning from overseas for the proper implementation of various welfare schemes and also formulating policies more>>
The applicant/ Company of return emigr ants shall
 
submit claims for capital and interest subsidy by registering details here more>>
   
 
     
 

Shri. PINARAYI VIJAYAN
Hon'ble Chief Minister, Kerala

 
 
 
 

Kerala | NORKA | Norka-Roots | Regional centres | Recognised Associations | Indian Missions | NRK Directory
Home | Contact us | Application Forms | Ente Malayalam Ente Abhimanam | Pravasi Identity Card

All rights reserved © Norka-Roots