ശ്രദ്ധിക്കുക: ചില സംഘടനകള്‍ പ്രവാസികളെ നോര്‍ക്ക രജിസ്ട്രേഷന്‍ എന്ന പേരില്‍ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നോര്‍ക്ക റൂട്ട്സില്‍ ഐഡി കാര്‍ഡിനപേക്ഷിക്കുന്നതിനു ആവശ്യമായ ഫീസും മറ്റു വിവരങ്ങളും നോര്‍ക്ക റൂട്ട്സിന്‍റെ ഔദ്ദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റില്‍ (http://www.norkaroots.net/id_card.aspx) നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. നോര്‍ക്ക റൂട്ട്സില്‍ ഫീസ് ബാധകമാകുന്ന അപേക്ഷകള്‍ക്ക് വ്യക്തമായ നോര്‍ക്ക റൂട്ട്സിന്‍റെ രസീത് നല്‍കുന്നുണ്ട്.
"This is to notify all concerned that services of Mr B Vivek, Kiwi towers, Statue, Trivandrum, as Recruitment Consultant of NORKA ROOTS have been terminated with effect from 21.10.2016 due to his activities which are prejudicial to the interests of NORKA ROOTS. Any party associating with him as an erstwhile representative of NORKA ROOTS would be doing so only on his/her own risk and NORKA ROOTS will not have anything to do with it."
   
  LATEST VACANCIES: VISIT JOBSNORKA.GOV.IN

ADDITIONAL SELECTION LIST OF MANAR AL-SEHHA HOSPITAL, KSA SKYPE INTERVIEW HELD ON 27TH AUGUST 2016 AT NORKA-ROOTS HEAD OFFICE, THIRUVANANTHAPURAM

SECOND SELECTION LIST OF AL-MANA GROUP OF HOSPITALS, KSA INTERVIEW HELD AT CROWN PLAZA, COCHIN ON 24/07/2016

RESULT OF AL MOUWASAT HOSPITAL, KSA INTERVIEW HELD at HOTEL RADISSON BLU, COCHIN ON 29 & 30 AUGUST 2016

RESULT OF MANAR AL-SEHHA HOSPITAL, KSA SKYPE INTERVIEW HELD ON 27 AUGUST 2016 AT NORKA ROOTS HEAD OFFICE

ADDITIONAL SELECTION LIST OF OMAN POLYCLINIC, INTERVIEW HELD ON 10TH MARCH 2016

RESULT OF AL-MOOSA HOSPITAL, KSA INTERVIEW HELD AT BANGALORE ON 6,7 & 8 AUGUST 2016

RESULT OF ALMANA GROUP OF HOSPITALS INTERVIEW HELD AT CROWN PLAZA, COCHIN ON 24/7/2016

RESULT OF DM HEALTHCARE LLC INTERVIEW AT GUWAHATI & MANGLORE

SECOND SELECTION LIST OF DM HEALTH CARE LLC, UAE: INTERVIEW HELD ON 25.06.2016 & 26.06.2016

SELECTED CANDIDATES OF DAR AL SHEFA HOSPITAL (INTERVIEW HELD ON 10/06/2016)

RESULT OF DIAVERUM AB BRANCH INTERVIEW HELD ON 28th & 29th JUNE 2016

RESULT OF BADR AL SAMAA INTERVIEW HELD ON 05/06/2016

RESULT OF SAUDI GERMAN HOSPITAL-MADINA INTERVIEW HELD ON 09th & 10th MAY 2016 AT BANGALORE

RESULT OF IBN SINA INTERVIEW HELD ON 09th MARCH 2016 AT TRIVANDRUM

RESULT OF OMAN POLYCLINIC INTERVIEW HELD ON 10/03/2016 AT TRIVANDRUM

OMAN POLYCLINIC (AL KHAIR HOSPITAL) – FIRST SELECTION LIST OF INTERVIEW HELD ON 23/05/2016

OMAN POLYCLINIC SECOND LIST

OMAN POLYCLINIC - SHORTLISTED CANDIDATES (3rd LIST), INTERVIEW HELD ON 10th MARCH 2016

RESULT OF FAMILY CARE - LAB TECHNICIAN INTERVIEW HELD ON 13.03.2016

RESULT OF FAMILY CARE INTERVIEW HELD ON 06th & 07th MARCH 2016 AT COCHIN

2nd SELECTION LIST OF FAMILY CARE HOSPITAL INTERVIEW HELD ON 06th & 07th MARCH 2016

RESULT OF DIAVERUM INTERVIEWS HELD FROM 06/03/2016 TO 10/03/2016 AT COCHIN & BANGALORE

SECOND SELECTION LIST OF DIAVERUM HOSPITAL - (INTERVIEWS HELD : 6-10 MARCH 2016)

Result of Badr Al Samaa interview held on 27th & 28th Feb 2016

RESULT OF SANAD HOSPITAL INTERVIEWS HELD ON 20th & 21st FEBRUARY 2016 IN MUMBAI

RESULT OF SANAD HOSPITAL INTERVIEW HELD ON 23 & 24 FEB 2016

RESULT OF SANAD HOSPITAL INTERVIEWS HELD ON 23rd & 24th FEBRUARY 2016 IN BANGALORE

RESULT OF SANAD HOSPITAL INTERVIEWS HELD FROM 26th TO 28th FEBRUARY 2016 AT COCHIN

Result Al-Mouwasat interview held on 08th & 09th Feb 2016

RESULT of interviews held on 15-16 Jan 2016 at Bengaluru and 17-18 Jan 2016 at Cochin for the recruitment of Staff Nurses to Med Care Hospital, UAE

RESULT of OMR Test Conducted by MOH on 25/07/2015 and 27/07/2015

Instructions about carrying the resticted medicines by Indian workers/visitors to UAE

online Voter Registration for NRKs

Returnee Registration

Marriages to Overseas Indians - MOIA Guidance Booklet
 
 
Norka Roots has decided to build a reliable data bank of
Kelralites returning from overseas for the proper implementation of various welfare schemes and also formulating policies more>>
The applicant/ Company of return emigr ants shall
 
submit claims for capital and interest subsidy by registering details here more>>
   
 
     
 

Shri. PINARAYI VIJAYAN
Hon'ble Chief Minister, Kerala

 
 
 
 

Kerala | NORKA | Norka-Roots | Regional centres | Recognised Associations | Indian Missions | NRK Directory
Home | Contact us | Application Forms | Ente Malayalam Ente Abhimanam | Pravasi Identity Card

All rights reserved © Norka-Roots